Musicautor

#
Събитие
Задължение
без ДДС
Няма въведени събитияи
Компанията има сключен
с МУЗИКАУТОР:
Еднократен договор
Рамков договор (3-годишен)
Бланкетен договор (1-годишен)
Изплатени от организатора суми
за предходната година без ДДС:
По-малко от 120 000 лв.
Повече от 120 000 лв.
Общо дължими възнаграждения от организатора:
Сума задължения без ДДС: 0.00 лв.
Отстъпка по договор (0%): 0.00 лв.
Отстъпка обем (0%): 0.00 лв.
Отстъпка предх. година (0%): 0.00 лв.
Общо дължима сума без ДДС: 0.00 лв.
Дължим ДДС: 0.00 лв.
Обща сума с ДДС: 0.00 лв.
Възнагражденията за посочения период и индексацията за следващите години са изчислени съгласно ПРАВИЛАТА на МУЗИКАУТОР за определяне размера на авторските възнаграждения при публично изпълнение (наричани за краткост ПРАВИЛАТА) утвърдени на основание чл.40(е), алинея 8, изр.2 на Закона за авторско право и сродни права (ЗАПСП) със заповед на Министъра на културата № РД09-0026/31.01.2012 г.
Важно е да знаете:

Настоящият инструмент е калкулатор за изчисление на възнагражденията, които дължи всеки организатор при ползване на музика от защитения репертоар на МУЗИКАУТОР при концерти и други музикални прояви. Моля, да имате предвид, че калкулаторът служи за общо ориентиране в размера на възнагражденията, но окончателните изчисления могат да бъдат извършени само след подписване на договор и надлежно предаване на официален отчет за събитието и сетлист (списък) на използваните произведения. Всички тези елементи, както и сроковете, в които се подават документите, влияят пряко върху определяне размера на възнагражденията съгласно Тарифата на МУЗИКАУТОР.